Ülevaade Keri tuletorni renoveerimistöödest (2021 sügis)

Ülevaade Keri tuletorni renoveerimistöödest (2021 sügis)

Saarel on turiste vähemaks jäänud ja seoses sellega on jäänud rohkem aega tegeleda muude tähtsate asjadega. Uurisin Transpordiameti käest, mis seisus minu tuletorni renoveerimine on. 

Avaldan Rando Siraki vastused:

Milline on täpsem ajakava tuletorni renoveerimise osas?

Projekteerija OÜ Zoroaster hindas kogu tuletorni rekonstrueerimise maksumust kõrgemaks, kui Vabariigi Valitsuse poolt eraldati. Seega jagati ehitustööd kahte etappi. Esimeses etapis rekonstrueeritakse tuletorni alumine kiviosa – rekonstrueeritakse vundament, taastatakse varisenud kohas kivikehand uutest paekividest, rekonstrueeritakse müürivooder ja trepp. Teises etapis on planeeritud kiviosa siseviimistlus, tuletorni metallosa ning tiibhoone rekonstrueerimine. Esimese etapi ehitustööd lõppevad eeldatavalt 15.11.2022. Teise etapi ehitustööd on planeeritud läbi viia 2023 – 2024 tingimusel, et selleks ka riigieelarves vahendid leitakse.

Millised on olnud senised probleemid ja takistused tuletorni renoveerimise osas ning millised tõenäolised murekohad on veel ees ootamas?

OÜ Aruna-Ehitus on täpsustamas OÜ Zoroaster poolt väljatöötatud projekti, et leida kõige ohutum viis ehitamiseks, mis samas tagaks tuletorni maksimaalselt pika eluea. Ees ootab kindlasti logistiline väljakutse tehnika, materjalide ja inimeste saamine Keri saarele ning ehitustööde organiseerimine tuulises ja tormises keskkonnas.

Millised on teie jaoks suurimad väljakutsed ning mis on ehituse kõige keerulisem osa? 

Suurimaks väljakutseks on leida kõige ohutum viis ehitamiseks, mis samas tagaks tuletorni maksimaalselt pika eluea. Ehituse kõige keerulisem osa on leida viisid ehitustööde ohutuks teostamiseks.

Kui reaalne teile tundub hankelepingu tähtajast kinni pidamine? Esilagne tähtaeg oli 18 kuud.

Hetkel on hankelepingu tähtajast kinnipidamine reaalne.

Millistele tegevustele on kulunud esimesed ehituse 5 kuud?

Lepingu algus on kulunud OÜ Zoroaster poolt väljatöötatud projekti täpsustamisele, et leida kõige ohutum viis ehitamiseks, mis samas tagaks tuletorni maksimaalselt pika eluea. Samuti rajati ajutine kai, mis kahjuks ei osutunud piisavalt vastupidavaks. OÜ Aruna-Ehitus tegeleb probleemi lahendamisega.

Kas tuletorni ehitusega tegeletakse ka talvekuudel ning kui mitte, siis millised tegevused on plaanitud teha talveperioodi jooksul, et renoveerimisega edasi minna?

Talvekuudel ehitamine sõltub ilmastikust – kas õnnestub saarele transportida tehnika, materjalid ja inimesed ning kas ilmastik on ka soodne ehitamiseks. Suurte külmade ja tormidega ei ole võimalik ehitada. Talvekuudele on planeeritud tellingute rajamine ning vundamendi avamine ja vajadusel tugevdamine.

Preaguseks on ajutist kaid juba kaks korda uuesti tehtud. Kas teate, keda Arunas kasutab alltöövõtjana?

OÜ Aruna-Ehitus ei ole esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks alltöövõtjat ajutise kai rajamiseks. Täpsustan veel, et teadaolevalt pole ühtegi korda veel kaid parandatud. Kui mõtlete eelmist tööd, siis oli see jätk tööde lõpetamiseks, mida ei jõutud halveneva ilmastikutingimuste tõttu lõpetada.

Milline näeb välja koostöö hanke võitnud ehitusjärelvalvega?

Omanikujärelevalve ülesandeks on tagada teenuse osutamisega kvaliteetne, töövõtulepingust ja õigusaktidest tulenevatele nõuetele ning OÜ Zoroaster Keri tuletorni rekonstrueerimise ehitusprojektile (töö nr KERI082020, tööprojekt) vastav Keri tuletorni rekonstrueerimistööde I etapi ehitustöö ning optimaalne rahaliste ressursside kasutus ja tähtaegadest kinnipidamine. Seni on AS Infragate Eesti läbi viinud ja protokollinud ehituskoosolekuid ning nõustanud OÜ-d Aruna-Ehitus projekti täpsustamise juures. Koostöö omanikujärelevalvega on olnud ladus ja konstruktiivne.

Kas tuletorni ehituseks mõeldud sild parandatakse nüüd või kevadel ja täpsemalt millal?

OÜ Aruna-Ehitus tegeleb probleemi analüüsi ja lahendamisega, hetkel ei ole paigas aega, millal ajutine kai parandatakse.

Mis võisid olla täpsemad põhjused, mis sild lagunes oktoobrikuu tormis?

OÜ Aruna-Ehitus tegeleb probleemi analüüsiga. 

Milline saab olema uue silla konstruktsioon, kas plaanite seda muuta? Keri Selts on valmis uue silla ehituse osas ka arutama ja oma kogemusi jagama.

OÜ Aruna-Ehitus tegeleb Keri saarele transpordi küsimuse lahendamisega. Kai on eelkõige abivahend tööde tegemiseks ehitusperioodi vältel. Selle suuruse ja vajaduspõhisuse määrab töövõtja endale ise. Transpordiametil oleks hea meel, kui jagaksite oma kogemusi OÜ-ga Aruna-Ehitus.

Kui kaua uus sild vastu pidama peab ning kas seda saab kasutada ka tuletorni renoveerimise II etapis?

OÜ Aruna-Ehitus tegeleb eelkõige I etapi ehitustööde transpordi küsimuse lahendamisega.

Milleks ehitatud silda kasutatakse? Mida on plaanis veel saarele tuua?

Ajutist kaid planeeriti kasutada tehnika, materjalide ja inimeste transpordiks Keri saarele.

Aruna Ehitus taotles Keskkonnaametilt vee erikasutusluba. Mida see täpsemalt tähendab? Milliseid dokumente on veel vaja korda ajada, et saaks ehitusega jätkata?

OÜ Aruna-Ehitus sai Keskkonnaametilt veekeskkonnariskiga tegevuse loa, et rajada ajutine kai Keri saarele ehitustööde korraldamiseks. Ehitusega saab alustada, kui on täpsustatud OÜ Zoroaster poolt väljatöötatud projekt ning OÜ Aruna-Ehitus on koostanud ehitustööde organiseerimise kava.

Kas ehitustöölised tulevad oma soojakutega või kasutate saarel olevaid võimalusi?

OÜ Aruna-Ehitus on arvestanud, et on võimalik ära kasutada maksimaalselt Keri saarel olemasolevaid ehitisi.

Renoveerimiseks kulub palju vett. Kas on plaanitud saarel oleva magevee peale lootma jääda või viiakse oma vesi kaasa?

Juhul, kui saarel olevast mageveest ei piisa, tuuakse vesi saarele.

Kas ja kuidas saaks Keri Selts tuletorni renoveerimisele kaasa aidata?

Transpordiametil oleks hea meel, kui jagaksite oma kogemusi transpordi osas OÜ-ga Aruna-Ehitus. Samuti on oodatud koostöö olemasolevate hoonete kasutamise osas ehitustööde korraldamisel.

Kuidas Muinsuskaitseamet kogu skeemi sobitub? Kas nendele peate ka eraldi aru andma?

Keri tuletorn on muinsuskaitse all ning lisaks tavapärasele ehitustööde omanikujärelevalvele teeb AS Infragate Eesti muinsuskaitselist järelevalvet. Muinsuskaitseamet teeb riikliku järelevalvet mälestiste üle. Sellest tulenevalt kooskõlastatakse ehitustööde aluseks olev projekt ja selle muudatused Muinsuskaitseametiga. Muinsuskaitseline järelevalve dokumenteerib tööd vastavalt nõuetele ja esitab tööde lõppedes eraldi aruande Muinsuskaitseametile tööde teostamise kohta.

Kuidas on kuupäevaliselt/ajaliselt planeeritud tuletorni renoveerimise erinevad etapid ning kui palju iga etapi jaoks maksimaalselt rahastust ette nähtud on?

Esimese etapi ehitustööd lõppevad eeldatavalt 15.11.2022. Vabariigi Valitsus eraldas selleks 1 986 480 eurot.

Teise etapi ehitustööd on planeeritud läbi viia 2023 – 2024 tingimusel, et selleks ka riigieelarves vahendid leitakse.

Kas tuletorni II etapi jaoks ehitatakse uus sild? Mis saab sellel juhul vanast I etapis ehitatud sillast?

Teise etapi ehitustööde teostaja peab lahendama ise transpordiküsimuse saarele. Juhul, kui kai esimese etapi ehitustööde lõpuks väsimuse märke ei ilmuta, saame kaaluda selle alles jätmist. Kaid võib vaja minna ka ehitustööde garantiiperioodil probleemide lahendamisel.

Kuidas Transpordiamet on rahul tuletorni renoveerimise seniste edasiminekutega? Kas näete ette mingisuguseid probleeme?

Transpordiamet on rahul seniste edasiminekutega, sest hoolikas planeerimine ja ettevalmistamine tagavad parima lõpptulemuse.

---

Keri uuriva ajakirjanduse toimetus
Jälgi uudiseid ja teateid ka Keri Facebooki lehel

Tagasi blogisse
1 of 3